Menu


 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1.Administratorem danych osobowych jest dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II z siedzibą w Elblągu, tel: (55) 625-89-22, e-mail: 3lo@elblag.eu

  2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II z siedzibą w Elblągu możliwy jest pod numerem tel. (55) 625-65-14 lub adresem e-mail: iodo@zsti.elblag.pl

  3.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

  4.Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Malborku.

  5.Uczeń/rodzic/opiekun posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6.Uczniom/rodzicom/opiekunom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

  Administrator Danych Osobowych

  27.06.2018 11:43 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć